Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Felsdakenshop.nl is een website van Multi Loods
Algemene voorwaarden Multi Loods Multi Loods, gevestigd op de Klaphekweg 30D 6713HN Ede (Nederland) ingeschreven in het Kamer van Koophandel onder nummer 56120575 hanteert de hier volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Multi Loods De ondernemer die materialen en turn-key projecten / producten levert ten behoeve van de bouw.
2. Aanbieding Iedere offerte van Multi Loods betreffende het verkopen, leveren en/ of monteren van producten en/ of diensten.
3. Overeenkomst Iedere verkoop,- montage- en leveringscontract tussen opdrachtgever en Multi Loods tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
4. Producten en diensten Alles zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Multi Loods.
5. Voorwaarden Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Opdrachtgever/ wederpartij Degene die met Multi Loods een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
7. Opdracht Iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Multi Loods.
8. Aanneming van werk/ diensten De overeenkomst waarbij de opdrachtnemer als aannemer, zich jegens de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Multi Loods, te leveren producten dan wel uit te voeren opdrachten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Multi Loods waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. 2.3 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden. 2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2 2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Multi Loods en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient de deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden. 2.8 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Multi Loods.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen, Overeenkomsten
3.1 Alle door Multi Loods uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 3.2 Alle door Multi Loods uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding dan wel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd. 3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3.4 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 3.5 Een offerte of aanbieding vervalt eveneens indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar blijkt bij de leveranciers van Multi Loods. 3.6 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte samples strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Multi Loods. 3.7 Multi Loods kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Multi Loods ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst. 3.8 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Multi Loods daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Multi Loods dit anders aangeeft. 3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Multi Loods niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.10 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 3.11 In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd: - naam van de opdrachtgever; - datum van de overeenkomst/offerte - omschrijving van de opdracht met inhoud van productomschrijving 3 - kwaliteit- kwantiteitsomschrijving - de geraamde datum van levering/uitvoering; - de hoogte van een eventuele borgsom; - het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden; - eventuele bijzondere voorwaarden; - termijnen en wijzen van betaling. 3.12 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen zijn alle aanbiedingen en offertes exclusief navolgende zaken welke bijkomende kosten kunnen vormen waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is: - Multi Loods gaat steeds uit van een goede bereikbare lever en montage locatie. - Kosten voor het opsporen van kabels en leidingen door MULTI LOODS vormen bijkomende kosten. - Hak, breek en boorwerkzaamheden vormen bijkomende kosten voor de opdrachtgever. - Openbreken van bestratingen en het opnieuw dicht maken van de bestrating vormen bijkomende kosten voor de opdrachtgever. - Schade aan bestrating en overige verharding zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf- ,verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Transportkosten vanaf de fabriek/werkplaats dan wel plaats van vestiging van Multi Loods zijn eveneens niet in de prijs inbegrepen en zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4.2 De in de aanbiedingen of offertes van Multi Loods weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals Multi Loods deze in haar brochures dan wel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is Multi Loods gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 4.3 De opdrachtgever en Multi Loods kunnen schriftelijk overeenkomen dat de door de opdrachtgever verschuldigde aanneemsom in deeltermijnen aan Multi Loods zal worden voldaan.

Artikel 5: Uitvoering en wijziging van de overeenkomst, leveringstermijn
5.1 De overeenkomst tussen Multi Loods en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 5.2 Multi Loods heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.3 Multi Loods is gerechtigd om ,indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Multi Loods zal de wederpartij 4 hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Multi Loods de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd. 5.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Multi Loods zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5.5 Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Multi Loods een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben. 5.6 Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Multi Loods gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de vernieuwde voorwaarden waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Multi Loods en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen. 5.7 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Multi Loods steeds zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Multi Loods derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Multi Loods dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 5.8 Multi Loods kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming MULTI LOODS kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en nadien een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit. 5.9 Indien MULTI LOODS gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan MULTI LOODS. 5.10 Levering dan wel aanleg van de goederen zal plaatsvinden ter locatie van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst tot opdracht. Indien er geen locatie is benoemd, zal de levering geschieden ten kantore van MULTI LOODS. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MULTI LOODS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. 5.11 Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door MULTI LOODS, ook indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst heeft genomen waarbij de termijnen van onder meer artikel 10 zullen aanvangen. 5.12 Indien partijen zijn overeengekomen dat levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden op een locatie buiten de vestiging van MULTI LOODS, komt het transport naar de overeengekomen locatie voor 5 rekening en risico van de opdrachtgever. Een en ander geldt eveneens voor het lossen van goederen. 5.13 MULTI LOODS bepaald de wijze van transport van de goederen, doch de uitvoering van de transport is voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan specifieke aanwijzingen geven ten aanzien tot de wijze van transport. 5.14 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen, waaronder eveneens vrachtwagens en kieptrailers met een minimum gewicht van 45 ton, de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, kunnen bereiken, alsmede dat er voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is. De te benutten wegen dienen minimaal 3 meter breed te zijn. De doorgang in de hoogte dient minimaal 4 meter te zijn. MULTI LOODS is gerechtigd om blokkerende takken en bomen te snoeien om een gedegen doorgang te verschaffen. De opdrachtgever zal op zijn kosten en verantwoording zorgdragen voor rijplaten indien noodzakelijk. MULTI LOODS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan bestratingen, asfalt dan wel andersoortige toegangswegen. 5.15 MULTI LOODS is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade welke is toegebracht aan de opdrachtgever dan wel aan derden ten tijde dan wel ten gevolge van de aflevering van de producten. 5.16 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MULTI LOODS gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van MULTI LOODS die daardoor direct of indirect is ontstaan. 5.17 In geval dat MULTI LOODS ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar werkzaamheden kan uitvoeren dan wel goederen kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. MULTI LOODS zal aan de opdrachtgever na beëindiging van de weersomstandigheden onverwijld een nieuwe leverdatum kenbaar maken.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling van de facturen van MULTI LOODS dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door MULTI LOODS. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op MULTI LOODS te verrekenen met de door MULTI LOODS in rekening gebrachte bedragen. 6.2 MULTI LOODS is ten allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. 6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door MULTI LOODS aangewezen bank- of girorekening. MULTI LOODS heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door MULTI LOODS, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door MULTI LOODS is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is MULTI LOODS bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor MULTI LOODS voortvloeiende schade. 6.4 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van 6 invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend: - over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,- - over de volgende Euro 2.500,- 10% - over de volgende Euro 5.000,- 5% - over de volgende Euro 190.000,- 1% - over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775,- 6.5 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van MULTI LOODS, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra MULTI LOODS rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van MULTI LOODS om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is. 6.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6.7 De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan MULTI LOODS kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren. 6.8 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is MULTI LOODS gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst. 6.9 MULTI LOODS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MULTI LOODS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 6.10 Indien MULTI LOODS en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de producten of diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van levering dan wel uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst
7.1 MULTI LOODS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: - De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - Na het sluiten van de overeenkomst MULTI LOODS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 7 - Indien de door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van MULTI LOODS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen; - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MULTI LOODS kan worden gevergd. 7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MULTI LOODS op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien MULTI LOODS de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst. 7.3 Indien MULTI LOODS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten. 7.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is MULTI LOODS gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder inbegrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 7.5 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen. 7.6 In het geval van verzuim van de wederpartij is MULTI LOODS gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan MULTI LOODS verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 7.7 In geval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens MULTI LOODS verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling. 7.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MULTI LOODS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MULTI LOODS op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 7.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MULTI LOODS, zal MULTI LOODS in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MULTI LOODS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MULTI LOODS anders aangeeft. 7.10 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overmacht
8.1 MULTI L OODS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 8 8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van MULTI LOODS zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, pandimie, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van MULTI LOODS. 8.3 MULTI LOODS is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan MULTI LOODS de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 8.4 Indien MULTI LOODS bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft. 8.5 In geval dat MULTI LOODS om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van MULTI LOODS.

Artikel 9L: Eigendomsvoorbehoud, vuistpand
9.1 Alle door MULTI LOODS te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van MULTI LOODS, zolang de wederpartij enige vordering van MULTI LOODS niet heeft voldaan, doch wel voor rekening en risico van de wederpartij. 9.2 MULTI LOODS vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar afgeleverde goederen welke nog niet in eigendom aan de wederpartij zijn overgedragen. 9.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteit van de wederpartij plaatsvindt. 9.4 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MULTI LOODS veilig te stellen. 9.5 Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens MULTI LOODS te kort schiet of MULTI LOODS goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is MULTI LOODS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. De wederpartij zal MULTI LOODS te allen tijde toegang verlenen tot haar terrein(en) of gebouw(en) ter inspectie van de producten en/of ter terugname van de goederen. Na terugname zal aan de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de kosten welke zijn ontstaan door de terugname. 9.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht MULTI LOODS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 9.7 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer ongevallen-, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede 9 tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan MULTI LOODS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MULTI LOODS gerechtigd tot de penningen. 9.8 De in artikel 9.7 genoemde verplichtingen dienen eveneens gedurende de gehele periode van uitvoering van de opdracht door opdrachtgever te worden verzekerd.

Artikel 10: Garanties, reclamaties en verjaringstermijn
10.1 De door MULTI LOODS te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. MULTI LOODS hanteert een garantietermijn van één jaar, tenzij er op de offerte en/of opdrachtbevestiging anderszins is bepaald. Een fatale garantietermijn kan afzonderlijk per order door MULTI LOODS bepaald worden. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. MULTI LOODS kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 10.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de bruikbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden zonder schriftelijke toestemming dan wel voorwaarden van MULTI LOODS, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de zaken dan wel hebben getracht aan te brengen. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door het of gevolg is van omstandigheden waar MULTI LOODS geen invloed op kan uitoefenen daaronder begrepen weersomstandigheden et cetera. 10.3 De opdrachtgever zal generlei aanspraken meer kunnen doen gelden nadat de geleverde producten dan wel uitgevoerde werkzaamheden zijn geleverd en geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, be -of verwerkt, aan derden zijn door geleverd of in gebruik zijn gegeven, dan wel anderszins kennelijk geaccepteerd zijn. 10.4 De wederpartij is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld resp. de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de juiste zaken in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Daarnaast dient de opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken dan wel uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik dan wel handelsdoeleinden. 10.5 Reclamaties terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen zeven dagen na levering dan wel uitvoering der zaken te geschieden. MULTI LOODS zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden. 10.6 Reclamaties terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen dan wel uitvoering der werkzaamheden, welke termijn als vervaltermijn geldt. 10.7 De melding van reclamaties dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat MULTI LOODS in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient MULTI LOODS in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. 10.8 Indien het gebrek op een later moment wordt gemeld, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 10.9 Onverminderd de verplichtingen van MULTI LOODS zullen, indien en voor zover er ten aanzien van de te leveren producten dan wel uit te voeren werkzaamheden niet uitdrukkelijke anderszins 10 schriftelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere geconstateerde kleinschalige afwijkingen, geen reden tot afkeuring zijn. 10.10 Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal MULTI LOODS de te leveren zaken dan wel diensten, naar de keuze van MULTI LOODS, herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien MULTI LOODS de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de wederpartij de geleverde zaken, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan MULTI LOODS. In geval van een gegrond beroep op garantie ten aanzien van geleverde diensten van MULTI LOODS, zal MULTI LOODS telkens de materiaalkosten voor haar rekening zal nemen. De kosten verband houdende met het verwerken van deze materialen, zoals onder andere het legloon, zullen door de opdrachtgever worden gedragen. 10.11 Een gegrond beroep op de garantie zal nooit een enige erkenning van aansprakelijkheid dan wel grond voor schade aanspraken van de opdrachtgever kunnen impliceren. De opdrachtgever doet hier uitdrukkelijk afstand van. 10.12 Indien een beroep op garantie van de opdrachtgever ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van MULTI LOODS, integraal voor rekening van de opdrachtgever. 10.13 Eventuele terugzending van goederen door de opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van MULTI LOODS, doch is voor rekening en risico van de opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 10.14 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 10.15 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MULTI LOODS en de door MULTI LOODS bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar. 10.16 Voor de door MULTI LOODS geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan MULTI LOODS garantie heeft gegeven. 10.17 Reclamaties te zake van de hoogte van de door MULTI LOODS verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 10.18 Onverminderd een tijdige reclamatie van de opdrachtgever, blijft de verplichting tot betaling en afname van geplaatste orders bestaan. 10.19 Voor zover herstel dan wel vervanging onmogelijk zou zijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten ten aanzien van gebreken als in dit artikel bedoeld, is MULTI LOODS nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 MULTI LOODS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MULTI LOODS. 11.2 MULTI LOODS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat MULTI LOODS is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens. 11.3 De totale aansprakelijkheid van MULTI LOODS zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door MULTI LOODS aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 11 11.4 De aansprakelijkheid van MULTI LOODS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 11.5 MULTI LOODS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 11.6 MULTI LOODS is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. 11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MULTI LOODS of zijn leidinggevenden. 11.8 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht. 11.9 De wederpartij vrijwaart MULTI LOODS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan MULTI LOODS toerekenbaar is. 11.10 Indien MULTI LOODS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden MULTI LOODS zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, dan is MULTI LOODS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MULTI LOODS en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij. 11.11 MULTI LOODS is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde. 11.12 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen dan wel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart MULTI LOODS voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen dan wel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door MULTI LOODS alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden. 11.13 De opdrachtgever draagt zorg voor het schriftelijk doorgeven van de exacte locatie van leidingen en kabels aan MULTI LOODS. Noch MULTI LOODS als haar onderaannemers kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan ondergrondse leidingen en bekabelingen, dan wel voor gevolgschade welk hieruit zou voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart MULTI LOODS en haar onderaannemers dan ook uitdrukkelijk voor deze aansprakelijkheid. MULTI LOODS draagt hierbij zorg voor Klic-melding. 11.14 MULTI LOODS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor herstelwerkzaamheden ten gevolge verzakkingen dan wel herstelwerkzaamheden aan bestratingen. 11.15 MULTI LOODS laat geen stabiliteit onderzoek doen naar de onderbaan. Schade en vervolgschade van verzakkingen kunnen nimmer verhaalt worden op MULTI LOODS. 11.16 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadigingen van de zaken, machines, gereedschappen en materialen van opdrachtnemer zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 12: Intellectueel eigendom
12.1 Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschappen, e.d. die door MULTI LOODS worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van MULTI LOODS en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MULTI LOODS, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen MULTI LOODS en de wederpartij gebruikt te worden. 12 12.2 MULTI LOODS behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MULTI LOODS heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zo ver hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 12.3 De wederpartij vrijwaart MULTI LOODS voor aanspraken van derden, te zake van goederen afkomstig van MULTI LOODS, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13: Aanneming van werk / diensten
13.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst ten aanzien van aanneming van werk, is bepalend de omschrijving daarvan in de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst welke de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft verzonden. 13.2 MULTI LOODS zal de uitvoering van de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 13.3 De aanvang en duur van de werkzaamheden worden in de overeenkomst tussen partijen vastgelegd. 13.4 Alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen ten aanzien van aanneming van werk. 13.5 Indien de zaken omschreven in artikel 12.1 afwijken van een technische omschrijving, prevaleert de technische omschrijving. 13.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MULTI LOODS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan MULTI LOODS worden verstrekt. Indien de gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt, heeft MULTI LOODS het recht om de uitvoering op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 13.7 Het werk wordt in de navolgende gevallen als opgeleverd beschouwd: - Zodra MULTI LOODS de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling van de voltooiing van het werk in kennis heeft gesteld en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard; - Na verloop van acht dagen nadat MULTI LOODS de opdrachtgever schriftelijk of mondeling van de voltooiing van het werk in kennis heeft gesteld en de opdrachtgever heeft nagelaten om het werk in de tussentijd te keuren; - Bij de ingebruikneming van het werk, met dien verstande dat bij ingebruikneming van een gedeelte van het werk, het betreffende gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. 13.8 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, kan MULTI LOODS de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever het voltooide gedeelte van het werk heeft goedgekeurd. 13.9 Ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden staat MULTI LOODS in voor de deugdelijkheid alsmede kwaliteit voor de maximale duur van 12 maanden na oplevering 13.10 MULTI LOODS is, tenzij dwingendrechtelijk anderszins is bepaald, nimmer aansprakelijk voor enige andere door de opdrachtgever of derden geleden schade. 13.11 Eventuele garantie-aanspraken komen te vervallen indien: a) Aan het uitgevoerde werk zwaardere eisen zijn gesteld dan MULTI LOODS bij de totstandkoming van de overeenkomst bekend waren; b) Aan het uitgevoerde werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MULTI LOODS door de opdrachtgever of derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht, dan wel voorzieningen aangebracht; c) Het uitgevoerde werk niet op de bestemde wijze is gebruikt. 13 13.12 Reclamaties te zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen zeven dagen na uitvoering te geschieden. MULTI LOODS zal daarbij op generlei wijze tot enige vorm van schadevergoeding aangesproken kunnen worden. 13.13 Reclamaties te zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen drie dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na uitvoering der werkzaamheden, welke termijn als vervaltermijn geldt. 13.14 De aansprakelijkheid van MULTI LOODS voor kosten van herstel is gelimiteerd tot het bedrag waarvoor MULTI LOODS het werk heeft aangenomen. Voor zover de aan herstel verbonden kosten dit bedrag mochten overschrijden komen deze meerkosten derhalve voor rekening van de opdrachtgever, die MULTI LOODS tevens vrijwaart voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van het werk. 13.15 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt door zijn aanwijzingen en instructies ten aanzien van constructies of werkwijzen. 13.16 Indien de opdrachtgever bouwstoffen of hulpmiddelen ter beschikking heeft gesteld welke gebreken vertonen, is de opdrachtgever voor de daardoor veroorzaakte schade alleen aansprakelijk. 13.17 MULTI LOODS is bij het aangaan van een overeenkomst tot aanneming van werk uitgegaan van boorgrond, waarbij zich geen puin, wortels, kabels, leidingen of verontreinigingen in de bodem bevinden. Indien na het sluiten van de overeenkomst anderszins blijkt, kan MULTI LOODS de overeenkomst wijzigen, ontbinden dan wel vernietigen zonder enige vorm van aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.

Artikel 14: Milieubepalingen
14.1 MULTI LOODS zal de geldende milieuwetgeving en regelgeving steeds nauwlettend in acht nemen bij het uitvoeren van al haar werkzaamheden. 14.2 Alle in het kader van de geldende milieuwetgeving en –regelgeving voor het werk benodigde verklaringen en vergunningen dienen door de wederpartij te worden aangevraagd en verkregen. MULTI LOODS kan ten aanzien van de (te verkrijgen) vergunningen nimmer aansprakelijk worden gesteld. 14.3 MULTI LOODS stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de door haar geleverde bouwstoffen en/of materialen te keuren. 14.4 De opdrachtgever is bevoegd de geleverde bouwstoffen en/of materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten blijven voor rekening komen van de opdrachtgever. 14.5 De uit de werkzaamheden voortvloeiende bouwstoffen en/of materialen waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem te worden afgevoerd. De hieruit resulterende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 14.6 Alle overige bouwstoffen en/of materialen zullen in beginsel door MULTI LOODS worden verwijderd. Dit zal niet het geval zijn wanneer, na de totstandkoming van de overeenkomst, blijkt dat het (bouw)terrein verontreinigd is of de uit het werk afkomstige bouwstoffen en/of materialen verontreinigd zijn. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 14.7 Het begrip ‘afval’ behelst in het kader van deze algemene voorwaarden eveneens afvalstoffen. 14.8 MULTI LOODS zal alle nodige maatregelen nemen, voor zover deze van haar kunnen worden gevergd, teneinde de nadelige gevolgen van haar werkzaamheden ten aanzien van de verwerking van afval, voor het milieu en/of de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken en zo mogelijk te voorkomen. 14 14.9 Afval, ontstaan als direct gevolg van de werkzaamheden van MULTI LOODS , welk al dan niet schadelijk is of kan worden geacht voor het milieu en/of de volksgezondheid zal door MULTI LOODS van het werk worden afgevoerd overeenkomstig de te zake geldende (milieu)wetgeving en andere voorschriften. 14.10 Afval welk door de opdrachtgever zelf is aangevoerd, zal door hem afgevoerd dienen te worden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 14.11 MULTI LOODS zal ten aanzien van milieu- en/of bodemverontreiniging enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de verontreiniging is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MULTI LOODS. 14.12 Onverminderd de aansprakelijkheid van MULTI LOODS voor milieu- en/of bodemverontreiniging, zoals vernoemd in artikel 14.11, zal zij alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd, teneinde milieu- en/of bodemverontreiniging te voorkomen, dan wel de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 14.13 Milieu- en/of bodemverontreiniging ontstaan door geleverde bouwstoffen en/of materialen dan wel door werkzaamheden dienen door de opdrachtgever conform de bepalingen in artikel 10 aan MULTI LOODS te worden medegedeeld. 14.14 De kosten voor bodemsanering al dan niet ten gevolge van een milieu- en/of bodemverontreiniging komen voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15: Wet Ketenaansprakelijkheid
15.1 In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid is MULTI LOODS als (hoofd)aannemer aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor haar eventuele onderaannemers. 15.2 De onderaannemer is verplicht om de drie maanden bewijs te overleggen aan MULTI LOODS ten aanzien van het feit dat hij geen achterstanden heeft in de afdrachten aan de Belastingdienst. 15.3 Tevens dient de onderaannemer iedere week een maandagenregister aan te leveren, waarop alle namen van de werknemers staan van de onderaannemer met registratienummers of sofi-nummers en het aantal gewerkte uren per week. 15.4 MULTI LOODS heeft het recht om de ter zake van het aan een onderaannemer opgedragen werk verschuldigde bedragen aan loonbelasting en premies te betalen door middel van storting op de Grekening (geblokkeerde rekening) van de onderaannemer. 15.5 MULTI LOODS heeft het recht om de verschuldigde bedragen aan loonbelasting en premies van de onder aannemingssom in te houden en ten behoeve van de onderaannemer rechtstreeks te storten bij de Belastingdienst/Centrale betalingsadministratie (C.B.A.), indien zij zulks nodig acht teneinde het risico van haar aansprakelijkheid te beperken. 15.6 Indien MULTI LOODS redelijkerwijs tot het oordeel komt dat er een ander bedrag aan loonbelasting en premies verschuldigd is dan welk in de overeenkomst van aanneming van werk is vastgelegd, kan zij dat percentage wijzigen. 15.7 De onderaannemer verleend een finale kwijting aan MULTI LOODS ten aanzien van hetgeen in artikel 15 is bepaald.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 16.2 Op een met MULTI LOODS gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 15 indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MULTI LOODS ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft. 16.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 16.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert levering- dan wel uitvoerdatum. 16.6 De kosten voor verwijdering, storting of verwerking van de verontreinigde grond komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: Algemene voorwaarden
17. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Opgesteld in Ede (Nederland) in juni 2021.